Dạ tình hình là pót bị lỗi hết rồi
Ai biết chỉ em hix hix hix